Kimi 16.10.2005 – 14.07.2015

Kimi slovo
O njem in Borutu in Ajši bi lahko napisala knjigo …. Morda jo tudi nekega dne bom…. ♡


Kimi – naš Zlati fant, naš Heroj, naš Sonček… ki je prišel na ta svet in bil tu, z razlogom, da nas vse nekaj nauči …. In naučili smo se mnogo…


Že kot mladiček je bil nekaj posebnega, bil je edini, ki se ni igral s kužki in je raje izbral človeka za igro. Ni spal na in ob bratcih in sestricah, spal je na meni ali na plišasti igrački – kužku …. Kot da bi on že takrat vedel, da pomenijo zanj ljudje življenje in obstoj in plišaste igračke njegova edina možnost igre… Življenje je uredilo tako, da ga je prva skrbnica zavrnila, še preden ga je prišla iskati … zakaj ? Zato, ker ji nisem mogla z za gotovostjo reči, da bo njegova dlaka črna in da ne bo imela težav s česanjem…. Absurd! …. Imel je srečo v nesreči, da se ni prikazala, ko je bil čas, da pride ponj…. S tem mu je podarila skoraj 10 let življenja….

V njegovo in v naše življenje sta prišla Borut in Ajša … Zemeljska Angelčka. Ne morem ju drugače opisati…. Kajti ne poznam na tem svetu človeka, ki bi bil sposoben tako brezpogojne ljubezni, tako nesebičnih dejanj, tako neizmernega potrpljenja … toliko neopisljivega odpovedovanja za kužka, kot sta ga imela onedva… Kljub njuni mladosti, kljub denarnim težavam mladih, kljub rojstvu njunega otroka …. Ni bilo nikdar vprašanje glede Kimija… vedno sta poskrbela zanj tako kot nebi nihče …. Niti jaz….

Vedno sem hvaležna vsem našim skrbnikom naših mladičkov iz vsega srca, vedno so del naše družine…. A njima dvema …. Za vso ljubezen in skrb, neprespane noči, nošenje Kimija na rokah, poslušanje njegovega milega jokca, ostajanje doma, prilagajanje, raziskovanje kaj je narobe z njim in kako mu pomagati, iskanje zdravil in možnosti, kako mu pomagati, od veterinarja do veterinarja, učenje malega otroka, da je njihov Kimi drugačen od drugih kužkov ….. in nikdar, nikdar se nista potožila… nikdar, nikdar mi nista očitala … ne… one dva sta celo na nek način postala moja »otroka« kot jima pravim jaz….. ♡ Njima, ne bom nikoli mogla reči samo »hvala« …. Upam, lahko samo to, da čutita vse tisto, kar čutim jaz do njiju in njunih dejanj….. in to je nekaj neizmerljivega, neopisljivega….

Kimi, sonček moj …. Zaključuješ, težko zgodbo, zgodbo, ki verjetno ne bo nikdar dobila odgovora na vprašanje »kaj se je zgodilo« in »zakaj« …. Zakaj se je zgodilo tebi, zakaj se je zgodilo nam ? Si zadnji od posebnih otrok – bratcev, ki so se borili tako kot ti… a odšli pred teboj… vsak tvoj dan v teh skoraj 10ih letih je bil čudež … sedaj si pri njej, pri mamici Tari in pri vseh ostalih bratcih in sestrici … Postavi se na tačke ♡ …. in teci, zdaj se pa le igraj, zdaj le teci … teci kroge sreče po Mavričnih travnikih, brez bolečin ….. V mislih te lahko vidim kot razposajenega mladička …. Rada te imam … in kljub vsemu … hvala, ker si prišel, hvala ker si bil ….

Borut in Ajša … tako mi je žal …. Tako zelo mi je žal, za vsako bolečino, ki vaju je doletela z njim … Poskusita mi pogledati v srce in v njem najti tisti » moj hvala«, ki ga čutim ….. Rada vaju imam kolikor je zvezdic v vesolju ….. ♡ Objem….

RADA TE IMAM KIMI ♡
***
About him and Borut and Ajša I could write a book …. Maybe even someday I will do …. ♡….

Kimi – our Golden boy, our Hero, our Sun … who came to this world and was here for a reason that we all learn something …. And we have learned a lot …

Even as a puppy he was something special, he was the only one who hasn’t played with his litter mates and rather chose humans to play with. He didn’t sleep on brothers and sisters, he slept on me or on the plush toy – doggie …. As if he already knew then, that the people will mean for him “living” and that plush toys will be his only option of the games … Life was arranged so, that the first trustee rejected Kimi, even before it has come to took him into new home… Why? Because I couldn’t with certainty say that his coat will stay black and it will not have any problems with combing …. Absurd! …. He was lucky in the accident that she did not appear when the time comes to get him …. This gave him nearly 10 years of loving life ….

In his and our lives came Borut and Ajša … Earth Angels. I can not describe them differently …. Because I don’t know in this world no other men and woman who would be capable of such unconditional love, so selfless acts of, so immense patience … so many unnamable sacrifice for the dog, as Borut and Ajša … Despite their youth, despite the financial difficulties of young people, despite the birth of their child … . There was never a question about Kimi … they always take care of him like no one would not. Neither I ….

I am always grateful to all our owners of our puppies from the bottom of my heart, they are always part of our family …. But the two of them, Borut and Ajša …. For all the love and care, sleepless nights, wearing Kimi on the hands, listening to his mild crying, staying at home, adapting, researching what’s wrong with him and how to help him, search for drugs and ways to help him, from veterinarian to veterinarian, learning little child that their Kimi is different from other dogs… and never, never didn’t complained, never accused me … not even one time… no, the two of them are even somehow became my “kids”, as I calling them … I never can say only “thank you” …. I only hope that you two feel what I feel for you and your life with Kimi … .. and this is something unfathomable, unnamable ….

Kimi, my Sunshine …. you finishing difficult story, a story that probably will never get the answers to the question “what happened” and “why happened” …. What happened to you, why it happened to us? You are the last one of the special puppies – brothers, who fought just like you … but went on the Rainbow Bridge before you … your every day in these almost 10 years was a miracle ……. Now you’re with mommy Tara, and all the other brothers and sister … now … play, play, run … stand up on your paws and run, run circles of luck on Rainbow meadows, …. with no pain, my little love … ♡… I can see you as a frolicking puppy now in my thoughts…. I love you … and in spite of everything … thank you that you came on to this world, thank you because you was ….

Borut and Ajša … I’m so sorry …. So very sorry for any pain that has befallen you with him … try to look at me, in my heart and in it found “My Thank You” I feel … .. I love you as much as there is stars in the Universe … .. Hugs …. ♡ ….

LOVE YOU KIMI ♡ …..


Comments are closed.