Shu, vse najboljše za 15. rojstni dan ♡ / Shu, Happy 15th Birthday ♡

Pred 15-imi leti je prišla na ta svet kot drugo rojena od 10ih mladičkov mami Tari. ♡ Ostala je doma z željo, da bi nadaljevala Tarino linijo …. ampak življenje je spremenilo naše načrte. Izbrala sem jo, ker so vsi želeli Shu, ker je bila edina z belimi oznakami med vsemi črnimi sestrami …. in da bi rešila težavo, ne da bi nekoga prizadela, sem se odločila, da bo ona tista, ki bo ostala. :) Vedno sem izbrala smešne načine,  kateri mladiček bo ostal doma … nič značilnega za pametnega in premišljenega vzreditelja … ampak izgleda, da je moje srce vedno naredilo odlično delo ♡
Torej, srečna sem, da je bila ona tista ♡ Do danes je ona moj najbolj zdrav pes. Na veterini je bila samo za cepljenje proti steklini. In tako zelo sem hvaležen za to ♡ …. Čeprav se zdi absurdno in težko razumljivo ….. ampak včasih človek res pomisli, da je prejela vse zdravje svojih bratov in sester … in takrat začutim bolečino, in žal mi je za lastnike, ki niso imeli sreče z njenimi sorojenci ….. ♡  … Nisem vedela, da se bo življenje obrnilo na ta način ….. ♡
Shu je najbolj vesela, prijazna in crkljiva deklica. Ona je najbolj skakajoča in najhitrejša tibetanka v starosti 15 let, ki sem jo kdaj srečala. Je moj edini  “nor na vodo pes” :) Obožuje plavati in čofotati ter tekati skozi kakršno koli vodo :) Ona je tista, ki prva sprejme mladičke in ima veliko potrpljenja za igro z njimi ♡ In ona je moj – najbolj neviden pes, toda moja najbolj zvesta senca. Edini od mojih psov, ki ne bo šel na sprehod z nekom brez mene….
Skupaj smo preživeli 15 najlepših let ♡ polnih sreče, gorskih sprehodov, zabavnih iger in crkljanja na kavču ♡ …. edina stvar, ki jo bom vedno osebno obžalovala, je, da je nisem parila … ampak to je preteklost ….
Tukaj in zdaj – upam in si želim, da bomo skupaj še nekaj srečnih let ♡!
Rada te imam Shu-Shmu-Prsmuk! Hvala, da si prišla in ostala in izpolnila moje življenje ♡
Vse najboljše za 15. rojstni dan Šmuka ♡ in vse najboljše za rojstni dan tudi sestrici Asi ♡!
***
15 years ago, she came to this world as a second-born puppy out of 10 puppies to mommy Tara. ♡ She stayed at home with wish to continue Tara’s line…. but life changed our plans. I have chosen her, because everybody wanted Shu, because she was the only one with white marks among all black sisters …. and to solve a problem, not to inflic someone I decided that she will be the one who will stay. :) I always choose funny ways for which puppy will stay at home … nothing characteristic of a smart and thoughtful breeder … but it looks like my heart always did a great job ♡
So, I’m happy that she was the one ♡ Till today she is my healthiest dog. She was at the vet only for anti rabies vaccination. And I’m so thankful for that ♡ …. Although it seems absurd and difficult to understand ….. but sometimes it seems that she received all the health of her brothers and sisters … and I feel pain and I feel sorry for the owners who did not have that luck with her siblings ….. ♡ … So sorry … I didn’t know that life will turn this way ….. ♡
Shu is the most happy, friendly, joyful, cuddle girl. She is the fastest and high jumping girl at age 15 I ever met. She is my only “crazy for water dog” :) She adores to swim and splash and run through the any kind of water :) She is the one who always accept puppies first and have a lot of patience and will to play with them ♡ And she is my – the most invisible dog, but my most loyal shadow. The only one of my dogs, who will NOT go for a walk with somebody without me.
We had together 15 most beautiful years ♡ full of happines, mountains walks, frolic water games and cuddling on the couch ♡ …. the only thing which I will always personally regret is that I didn’t breed her …. but that is past ….
Here and now – I hope and wish that there are a few more happy years for us together ♡ !
Love you Shu-Shmu-Prsmuk ! Thank you that you came and stay and fulfill my life ♡
Happy 15th Birthday Šmuka ♡ And Happy Birthday to her sister Asa too ♡ !

Comments are closed